#sampah jakarta
  Selasa, 14 Nov 2017 19:12       

DKI Dapat Hibah 5.000 Bajaj Sampah

Bajaj sampah ini akan dipergunakan di setiap RW di Jakarta.